mceclip0.png

Kilè yo ka depoze yon Plent nan CNDH?

Lè otorite administratif federal, leta oswa minisipal yo, eksepte Lajistis Federal la, fè kòmantè sou zak oswa omisyon ki vyole dwa moun, oswa yon sèvitè piblik, komèt yon zak ilegal, oswa refize egzèse pouvwa yo ki legalman koresponn ak yo oswa fè. aksyon ki afekte entegrite fizik moun.

Kilè yo ka depoze yon Plent nan CNDH?

 • Kont zak ak rezolisyon kò ak otorite elektoral yo.
 • Kont nenpòt santans, sibvansyon oswa rezolisyon tribinal jidisyè, administratif oswa travay
 • Kont konfli ant moun.

Kouman mwen ka depoze yon Plent nan CNDH?

 1. Alekri nan lokal CNDH yo. Lè yo minè oswa moun ki pa kapab ekri, yo ka prezante plent yo aloral.
 2. Entènèt, sou paj https://atencionciudadana.cndh.org.mx/
 3. Pa APP a.
 4. Pa telefòn. Nan ka sa a, sèlman done idantifikasyon minimòm yo ta dwe mansyone.

EWdu-qWXgAUjjaW.jpg

Soumèt plent lan nan lokal CNDH yo.

 • Ou dwe lokalize biwo ki pi pre lakay ou a, ou ka konsilte biwo yo nan lyen sa a https://www.cndh.org.mx/cndh/sedes
 • Si w konn ekri, ou kapab prezante, pa mwayen yon ekriti gratis, ki dwe genyen:
 • Done idantifikasyon w, non, nasyonalite w.
 • Dat
 • Enfòmasyon kontak, lapòs, telefòn, adrès kote ou ka jwenn.
 • Rasyasyon kout sou reyalite yo, kote ou rakonte aksyon antite gouvènman an, oswa sèvitè piblik la, ki te fè yon move aksyon li te pote plent, epi ki te fè ou mal ak konsekans ou te genyen akòz move aksyon li a.
 • Si w pa konn li oswa ekri, pa t ap gen pwoblèm, yo t ap parèt pou w ka prezante plent ou aloral, yon anplwaye CNDH ap ede w pou w ka prezante plent ou.

Depoze plent lan sou Entènèt.

 • Ou dwe antre nan paj CNDH a, nan lyen sa a https://atencionciudadana.cndh.org.mx/
 • Ou dwe kreye yon kont lè w klike sou pati kote li di Ou pa gen yon kont? Enskri isit la. Sa a pral voye w nan yon fòm kote yo pral mande w ranpli enfòmasyon ou, tankou non, ti non, imèl (kote w ap resevwa notifikasyon konsènan nenpòt pwoblèm) epi kreye yon modpas.
 • Lè ou deja gen enskripsyon kont la, ou dwe antre done ou sou platfòm la epi konsa li pral pèmèt ou antre, yo pral mande w enfòmasyon sa yo pou prezante plent ou sou entènèt:
 • Deskripsyon evènman ki te pase yo. (Nan espas sa a ou dwe ekri reyalite yo, ki jan yo te fèt epi deklare aksyon oswa omisyon an, oswa fot antite gouvènman an oswa fonksyonè piblik la te fè, ak konsekans ki te soti nan sa a).
 • Kote oswa lokalite kote evènman yo te fèt.
 • Eta kote evènman yo te rive.
 • Minisipalite oswa majistra kote evènman yo te fèt.
 • Otorite kote ou kwè ke yo te responsab (Antite gouvènman an, ki konsidere ke mwen te aji mal, kapab youn oswa plis).
 • Sèvitè piblik ou konsidere responsab la
 • Si ou gen prèv, ou ka telechaje li isit la. (ou ka tache fichye, pdf, foto, videyo elatriye.).
 • Moun ki depoze plent lan; Si yon moun ap ranpli fòm plent lan pou ou, oswa yon moun ki reprezante w, li dwe antre enfòmasyon yo tankou non, ti non, laj, edikasyon, okipasyon ak nasyonalite.
 • Enfòmasyon pou kontakte; Ou dwe antre imel la kote ou vle resevwa enfòmasyon sou plent ou a ak nimewo telefòn la.
 • Kay; konsa ke ou ka fè w konnen kòm yon dènye rekou, nan ka echèk nan lòt detay yo kontak.
 • Moun oswa gwoup ki afekte oswa ki andanje; Li nesesè presize ke moun ki ranpli fòm nan se moun ki evènman yo te rive l 'oswa, si sa aplikab, bay done yo nan moun ki evènman yo te rive l', kote li kapab plis pase yon moun oswa li ka yon gwoup moun.
 • Telechaje dokiman ratifikasyon ak siyati alamen; Ou dwe fè yon ekri gratis kote ou ratifye plent ou a epi li dwe siyen pa moun ki prezante plent la ak moun ki te rive li a oswa, lè sa apwopriye, anprint.
 • Peze bwat Voye a epi konsa y ap ba w yon paj pou verifye plent ou a epi w ap kapab konsilte sitiyasyon pwosedi kote plent ou a ye.

 

Depoze plent lan pa apèl telefòn.

 • Ou dwe rele nimewo telefòn CNDH nan Depatman Enfòmasyon Telefòn,
 • Telefòn 56 81 81 25 ekstansyon 1127 ak 1129;
 • Kowòdinasyon sou apèl (sèvis 24 sou 24) 56 81 51 12 oswa 56 81 81 25 ekstansyon 1123 ak 1242. Faks 56 81 84 90.
 • Yo dwe mansyone omwen done idantifikasyon moun ki prezante plent lan ak moun ki te sibi evènman yo.
 • Anplwaye CNDH a ap gide w pou w ka prezante plent ou pa telefòn epi w ap endike aksyon w ap pran.

Soumèt plent lan nan telefòn selilè nan APP a.

 • Ou dwe gen yon telefòn selilè pou telechaje APP CNDH ATTENDS la.
 • Ou dwe gen entènèt oswa ou dwe konekte ak yon rezo Wi-Fi.
 • Ou dwe ranpli chak nan jaden obligatwa yo.
 • Ajoute siyati nan telefòn selilè ou.
 • Voye plent lan.

ENPÒTAN: Nan APP a ou ka tcheke swivi plent ou depoze epi tcheke estati plent ou a.

Ou ka gide nan videyo a sou fason pou depoze yon plent nan APP a

https://www.cndh.org.mx/video/como-presentar-una-queja-en-la-aplicacion-movil-cndh-atiende

Ki Pwosesis Plent la ye?

Yon fwa CNDH resevwa plent ou a oswa li okouran de plent ou a, li pral fè aksyon sa yo:

 • Kalifye plent lan: Nan etap sa a, CNDH a pral verifye si plent ou bay CNDH a apwopriye epi rezilta posib yo ka:

 

    1. Plent pa aplikab: Plent lan klase kòm inapwopriye lè reyalite yo rapòte pa konstitye yon vyolasyon Dwa Moun.
    2. Enkonpetans Gen yon plent, gen yon otorite responsab e gen yon swadizan vyolasyon Dwa Moun; men CNDH deklare tèt li enkonpetan pou trete ak mennen ankèt sou swadizan vyolasyon an, piske yon lòt antite oswa yon lòt komisyon gen responsablite pou konnen ak rezoud swadizan vyolasyon Dwa Moun sa yo.
    3. Pwosedi: CNDH resevwa e aksepte plent la, akoz vyolasyon Dwa Moun, yon enstitisyon gouvènmantal oswa yon fonksyonè piblik, e se CNDH la responsab.

 

 • Yon fwa ke plent lan te klase kòm ke yo te trete, li pral mande nan men otorite yo deziyen yo ak moun ki responsab pou vyolasyon an, yon rapò sou aksyon moun ki te depoze plent lan endike, oswa, si sa aplikab, mande moun ki pote plent lan (ki te depoze plent la). plent lan) pou klarifye reyalite yo pou idantifye otorite responsab yo oswa kapab idantifye kòrèkteman otorite ki te mande rapò ki koresponn lan.
 • Yo pral bay mezi prekosyon; pral mande otorite ki responsab pou fè oswa kontinye ak aksyon ki sispann fè plent lan mal, sa pa rive nan tout ka, mezi sa yo pa toujou bay, eksepte nan ka aksyon ki ka konsidere ireparab.
 • Etap Konsilyasyon: Depi rapò a ak vèsyon moun ki pote plent lan disponib, yo ka tire yon konklizyon.
 • Etap Envestigasyon: Lè otorite responsab la pa aksepte reyalite moun ki pote plent lan refere yo, oswa baze aksyon li sou yon baz legal ki endike dwa pèsonn pa vyole, CNDH ap mennen ankèt sou rezon ki fè aksyon yo.
 • Etap Evalyasyon ak Konklizyon: CNDH, ak tout ankèt ak rapò ak deklarasyon moun ki te pote plent lan, evalye si te gen yon vyolasyon dwa yo oswa si aksyon yo konsidere kòm yon vyolasyon. Epi si sa aplikab, li bay enstitisyon an rekòmandasyon pou yo fè sa ki mal li yo epi repare domaj yo te komèt moun nan.

 

Fuentes de información:

Comisión Nacional de Derechos Humanos https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/3862/quejas-en-linea

https://www.cndh.org.mx/cndh/como-presentar-una-queja

https://atencionciudadana.cndh.org.mx/