Que_hacer_si_estamos_tristes..jpg

Nan moman sa yo kote kontèks la difisil, pale ak moun vin pi enpòtan. Zanmi, vwazen, ak moun ou renmen yo anpil sipò lè li rive pale sou santiman ou ak enkyetid ou. Anpil fwa nou konn di nou byen, menmsi nou tris anpil.

Tristès se yon emosyon nòmal e li gen anpil rezon dèyè li. Sepandan, tristès ka lakòz ou:

 • Kriye souvan
 • Ou pa ka dòmi byen; swa paske ou dòmi twòp oswa twò piti
 • Pa manje byen; swa paske ou manje twòp oswa twò piti
 • Ou pa jwi bagay ou fè yo ankò

Isit la nou ka di w kèk bagay ou ka fè pou simonte tristès:

 • Premye a se aksepte emosyon an: Ou bezwen santi l, paske se oke pou w pa santi w byen.
 • Priyorite a se ou menm: Ou dwe bay tèt ou tan pou w repoze, manje byen epi pran swen tèt ou pi byen ou kapab.
 • Rete an kontak ak plis moun: Moun nou renmen yo ka jis yon apèl nan telefòn, konekte ak yo.
 • Si ou santi tristès anvayi ou epi ou bezwen pale ak yon moun epi/oswa chèche èd, ou ka kontakte Sant Atansyon Sitwayen an, Liy Lavi a, sèvis gratis yo disponib 24/24 an panyòl, ou ka rele 800 - 911 - 2000. Ou dwe make opsyon #2 pou w pale ak yon moun ki pral kapab koute w.

Liy lavi a ofri sèvis sa yo nan gwoup espesyalis swen sante li yo:

 • Enfòmasyon sou itilizasyon sibstans ak pwoblèm sante mantal.
 • Pran swen moun ki gen yon pwoblèm ki gen rapò ak sante mantal tankou enkyetid, depresyon.
 • Swen pou konsomasyon danjere nan sibstans psikoaktiv.
 • Entèvansyon kout pou sispann fimen.
 • Entèvansyon kout nan kriz emosyonèl.  

Sèvis yo gratis, disponib 24 èdtan pa jou, 7 jou sou 7.

Si w gen nenpòt kesyon sou sijè sa a oswa lòt sijè, voye yon mesaj dirèk nou sou nenpòt nan chanèl sèvis nou yo.