Enfòmasyon ki nan atik sa a se pa konsèy legal e li te devlope pa International Refugee Assistance Project (IRAP). IRAP se yon òganizasyon entènasyonal san bi likratif ki travay pou defans ak asistans legal pou tout refijye yo ak moun k ap chèche sekirite yo kapab reklame dwa yo genyen pou yo deplase lib e an sekirite. Si ou vle konnen plis sou aksyon yo, nou envite ou konsilte https://support.iraplegalinfo.org/hc/es oswa paj Facebook yo.

 

Ki sa ki azil?

Azil se yon fòm pwoteksyon ki pèmèt yon moun rete Etazini olye pou yo retire li (depòte) nan yon peyi ki gen malere oswa pèsekisyon. Dapre lalwa Etazini, si yon moun kouri kite peyi yo paske li pè yo pral pèsekite pou yon rezon espesifik, yo ka aplike pou azil. Yon moun dwe prezan fizikman Etazini oswa k ap chèche antre Etazini nan yon pò antre, pou aplike pou azil Etazini. Pwosesis pou aplike pou azil pran tan, men si yo akòde yon moun azil, yo ba yo otorizasyon travay nan peyi Etazini epi li ka aplike pou rezidans pèmanan legal (yon kat vèt) apre yon ane.

 

Ki kondisyon legal yo genyen pou w ka kalifye pou azil Etazini?

Yo moun ki kalifye pou azil Etazini si li ranpli tout kondisyon sa yo:

  • Yo pa soti Etazini epi yo Etazini oswa nan yon pò antre Etazini
  • Yo te fè fas ak pèsekisyon nan tan lontan oswa yo gen yon krent rezonab pou pèsekisyon nan peyi yo. Pèsekisyon vle di mal vrèman grav. Sa a ka fizik, seksyèl, emosyonèl, ak/oswa domaj sikolojik
  • Yo te pèsekite yo oswa yo pè yo pral pèsekite akòz youn oswa plizyè nan karakteristik sa yo: Ras, Relijyon, Opinyon politik, Nasyonalite swa Manm nan yon gwoup sosyal patikilye (tankou sèks yo, oryantasyon seksyèl yo, oswa gwoup fanmi yo)
  • Yo te pèsekite yo oswa yo te pè pèsekisyon pa gouvènman an, oswa pa yon moun oswa yon gwoup gouvènman an pa kapab kontwole
  • Yo pa ka jwenn sekirite nan peyi yo, menm nan yon lòt vil oswa yon rejyon diferan pase kote yo te konn viv

Yon moun dwe ranpli tout kondisyon yo pou yo ka kalifye pou azil.

Bagay ki pi enpòtan pou w sonje se ke yon moun dwe montre ke kalite mal li te fè eksperyans oswa ke yo pè dwe gen rapò ak yon pati nan ki moun yo endividyèlman ye kòm yon moun. Pou kalifye pou azil, yon moun dwe montre ke yon bagay sou yo espesyalman mete yo nan danje - e li dwe pou youn nan senk rezon ki endike anwo a. Pa egzanp, yon moun ta ka nan danje akòz ki moun yo gen rapò ak. Yo ta ka an danje tou akòz sa yo kwè (pa egzanp, ke fanm yo egal ak gason) oswa pou yon bagay yo te fè (tankou ale nan yon manifestasyon). Sa yo se pa sèlman bagay ki ta ka kalifye yo se jis egzanp. Li enpòtan pou konnen ke yon moun pa ka akòde azil akòz yon sitiyasyon jeneralman move ke prèske tout moun nan peyi yo fè fas a - yo dwe montre yo gen yon risk patikilye espesyalman pou ki moun yo ye.

Gen plizyè rezon ki fè moun yo ka refize azil menm si yo kalifye - yo rele sa yo ba pou azil. Yon bagay enpòtan pou w sonje se ke si yon moun gen estati pèmanan nan yon peyi ki pa pwòp, anjeneral yo pa ka jwenn azil Ozetazini sof si yo montre ke li pa an sekirite nan plas kote yo gen estati pèmanan. Moun ki te deja aplike pou azil epi yo te refize pa yon jij imigrasyon nan peyi Etazini an jeneralman yo pa gen dwa aplike pou azil nan peyi Etazini ankò. Tou depan de fason yo te antre Ozetazini, moun ki te antre Ozetazini nan fwontyè Etazini ak Meksik la oswa pa lanmè apre 11 me 2023 ka fè fas a lòt restriksyon oswa entèdiksyon pou azil.

Li enpòtan pou sonje ke moun yo dwe aplike pou azil nan yon ane apre lè yo te rive Ozetazini. Si yo pa aplike alè, yo ka refize yo azil.

 

Remak: Enfòmasyon sa yo aktyèl apati 23 me 2023. Tanpri sonje lwa ak politik imigrasyon sou fwontyè Etazini ak Meksik la ka chanje rapidman.

 

Si w vle jwenn materyèl telechaje sou sijè sa a, nou envite w konsilte lyen sa a.

 

Si w gen kesyon oswa ou bezwen plis enfòmasyon sou sijè sa a oswa lòt, voye yon mesaj dirèk pou nou.

 

 

Sous enfòmasyon

Basics of Asylum Claims - IRAP (iraplegalinfo.org)