Parole_para_cubanos__haitianos__nicaraguenses.jpg

Depatman Sekirite Enteryè Ozetazini anonse nouvo mezi kontwòl fwontyè ki gen ladann yon pwosesis libète pou moun ki gen nasyonalite Kiben, Ayisyen ak Nikaragwa, ki pral pèmèt jiska 30,000 moun antre Ozetazini pa mwa.

Dapre deklarasyon sa a, sa ap chèche etabli yon pwosesis ki sanble ak pwogram libète libète pou moun ki gen nasyonalite Venezyelyen, ki pral kontinye aplike.

Avèk nouvo pwogram sa a, anplis Venezyelyen, Kiben, Ayisyen ak Nikaragwan yo dwe mande otorizasyon alavans pou vwayaje Ozetazini epi yo dwe konsidere yo, ka pa ka, pou yon pèmi tanporè pou yon peryòd dezan ak opòtinite pou jwenn yon pèmi travay.

DHS te endike ke moun ki ilegalman antre Ozetazini, Meksik, oswa Panama san otorizasyon apre anons sa a p ap kalifye pou pwosesis sa a.

Trè enpotan!

Moun ki apwoche fwontyè a epi eseye travèse Ozetazini san otorizasyon yo pral retire anba Tit 42 epi yo p ap kalifye pou pwogram nan.

 

Kisa ki nesesè pou jwenn aksè nan pwogram sa a?

 • Pa andeyò Etazini,
 • Gen yon paspò ki valab ak aktyèl pou vwayaj entènasyonal,
 • Gen yon patwone Ozetazini ki ba yo sipò finansye,
 • Demontre ke konje tanporè a jistifye pa yon benefis piblik oswa rezon imanitè ijan.
 • Pase nan yon kontwòl byometrik ak byografi rijid nan sekirite nasyonal ak sekirite piblik,
 • Genyen orè vaksinasyon konplè ak lòt kondisyon sante piblik.

Pèsonnè potansyèl yo ka aplike nan DHS pou sipòte moun ki elijib yo atravè http://www.uscis.gov/CHNV. Moun ak reprezantan òganizasyon ki vle aplike kòm patwone yo dwe deklare kapasite finansye yo epi pase yon chèk background pou evite eksplwatasyon ak abi.

Pwosesis la gratis, ni patwone a ni moun k ap chèche antre Ozetazini ak pwogram sa a pa dwe peye okenn kantite lajan.

Ki moun ki pa ka jwenn aksè nan pwogram sa a?

 • • Moun ki gen doub nasyonal oswa ki rezidan pèmanan oswa ki gen estati refijye nan yon lòt peyi, sof si DHS opere yon pwosesis libète ki sanble pou sitwayen peyi sa a,
 • • Moun ki pa pase envestigasyon sekirite nasyonal ak sekirite piblik oswa ki pa pwouve yon egzèse diskresyon favorab,
 • • Moun ki te retire Ozetazini nan senk ane ki sot pase yo oswa ki sijè a yon entèdiksyon ki baze sou yon lòd ranvwa anvan yo,
 • • Moun ki te travèse iregilyèman Ozetazini, Meksik oswa Panama apre dat anons sa a,
 • • Minè ki poko gen 18 an ki pa akonpaye pa paran yo oswa gadyen legal yo.

Si tienes alguna duda sobre este u otros temas, envíanos un mensaje directo en cualquiera de nuestros canales de atención. 

Info Digna

WhatsApp +52 559 063 7067

info.digna@rescue.org

 

Fuentes de información

https://www.dhs.gov/news/2023/01/05/el-departamento-de-seguridad-nacional-continua-preparandose-para-el-fin-del-titulo

https://www.uscis.gov/CHNV