broken_leaf.jpg

 

Si yon moun fòse w fè nenpòt zak seksyèl, swa atravè fòs fizik oswa menas, sa se atak seksyèl, abi, ak/oswa vyòl.

Kouman pou mwen konnen si mwen sibi abi seksyèl ak patnè mwen an?

Nan yon relasyon sere, li ka difisil pou w konnen si w ap abize w. Si nenpòt ki lè ou te santi ou fòse nan kouche oswa lòt aktivite entim, sa se abi seksyèl.

Kisa mwen ta dwe fè?

 1. Premye bagay ou ta dwe fè se ale nan yon kote ki an sekirite.
 2. Pale ak moun ou fè konfyans sou sa ki te pase.
 3. Ou dwe konnen ke, nan evènman vyolans seksyèl, 5 premye jou yo idantifye kòm ijans medikal, kidonk swen medikal nan yon lopital (VIH ak tès gwosès) ta dwe priyorite.
 4. Premye 72 èdtan yo enpòtan pou evite enfeksyon seksyèlman transmisib ak gwosès, li trè enpòtan pou ale nan yon lopital pou bay medikaman prevantif (KIT PEP).
 5. Ou dwe konnen ke atansyon medikal yo dwe priyorite e ke pèsonn pa oblije pote yon plent.

Nan Meksik gen Sant Jistis pou Fanm (CJM), ki ofri gratis:

 • Swen sikolojik, legal ak medikal
 • Abri tanporè,
 • Bibliyotèk jwèt ki gen ekspè sou pwoblèm devlopman timoun
 • Atelye otonòm sosyal ak ekonomik

Èske mwen ka rapòte si mwen se yon migran?

Wi, ou gen dwa pou rapòte nenpòt krim si ou vle.

Nou rekòmande: Kisa pou m fè si mwen viktim yon krim nan Ciudad Juárez?

 

Kouman mwen ka rapòte?

 

Si ou te pase nan yon bagay tankou sa a nan Ciudad Juárez, ou ka fè li nan swiv etap sa yo:

 1. Ale nan Pwokirè Espesyalize pou Ankèt ak Pouswit Krim, ki sitiye nan Ciudad Juárez: Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos s/n, Colonia San Antonio. Telefòn: (656)629-3300 Ekstansyon 56303
 2. Mande konsèy legal sou krim seksyèl ak krim anndan fanmi.
 3. Resevwa konsèy.
 4. Kòmanse pwosesis Plent lan (si se konsa deside).

Si w te soufri nenpòt kalite abi, ou pè yon moun, ou santi w poukont ou, ou bezwen èd oswa w ap chèche plis enfòmasyon, ou ka ekri sou paj Facebook nou an: https://www.facebook.com/infodigna