Tipos_de_resoluciones_que_ponen_fin_al_proceso_de_refugio_en_M_xico.jpg

 

Si ou nan yon pwosesis pou jwenn estati refijye nan Meksik, li enpòtan pou mansyone ke gen plizyè kalite rezolisyon ke otorite yo ka bay. Sonje ke Komisyon Meksiken pou Èd pou Refijye yo se sèl otorite ki ka deside sou aplikasyon pou estati refijye nan Meksik.

Kisa sa vle di gen yon rezolisyon nan pwosesis mwen an?

Rezolisyon an se repons ekri COMAR fè pou demann refijye a. Nan repons sa a, otorite a endike si yo akòde estati refijye oswa ou pa. Anba a, nou di w ki kalite rezolisyon COMAR ka bay:

Rezolisyon pozitif:

Li divize an de pati:

 •  
  •  
   • Yo rekonèt estati refijye: Sa vle di ke otorite yo rekonèt estati refijye ou nan Meksik, kidonk yo pa ka depòte ou oswa depòte ou nan peyi orijin ou oswa rezidans abityèl ou. W ap kapab jwenn tou yon kat rezidans pèmanan ki soti nan Enstiti Nasyonal Migrasyon an epi w ap gen dwa pou reyinifikasyon fanmi an. 
  •  
   • Estati refijye yo pa rekonèt, men yo akòde Pwoteksyon Konplemantè: Sa vle di otorite a pa t akòde estati refijye, men li te konkli ke retounen nan peyi w t ap reprezante yon menas oswa yon danje pou yo te sibi tòti oswa lòt tretman oswa pinisyon mechan, inimen oswa degradan, pou rezon sa a ou p ap kapab dwe depòte. Ou pral kapab tou jwenn aksè nan yon kat rezidans pèmanan ki soti nan Enstiti Nasyonal Migrasyon an. Sepandan, ou p ap gen dwa pou reyinifikasyon fanmi. 

 

Rezolisyon negatif: Sa vle di ke otorite pa t rekonèt estati refijye ou oswa akòde pwoteksyon konplemantè. Li enpòtan pou mansyone ke, nan ka sa a, ou ka depoze yon apèl pou revizyon nan 15 jou ouvrab apre notifikasyon an.

 

Lòt fòm revokasyon aplikasyon an pou detèminasyon estati refijye nan Meksik.

 •  
  •  
   • Retrè: Aplikan an ka nan nenpòt etap nan pwosedi a retire aplikasyon yo, yo rele pwosesis sa a "retrè". Pou retire li, aplikan an dwe soumèt yon demann alekri epi ratifye li nan twa jou ouvrab sa yo. COMAR pral bay yon akò pou konkli aplikasyon an epi mete fen nan pwosesis la.
  •  
   • Abandone: Li pral konsidere abandone lè pandan de semèn youn apre lòt san yon kòz jistifye, aplikan an pa patisipe nan pwosesis siyen an. Menm jan an tou, li pral konsidere abandone lè aplikan an deplase nan yon lòt eta san otorizasyon COMAR.
  •  
   • enposib materyèl: Aplike lè moun etranje a pa ka jwenn, sa ki fè li enposib fè yon entèvyou kalifikasyon.

ENPÒTAN: Li enpòtan pou bay imèl ak nimewo telefòn ki ajou kote COMAR ka jwenn ou. Menm jan an tou, yo dwe fè COMAR konnen nenpòt chanjman nan detay kontak.

Si tienes alguna duda sobre este u otros temas, envíanos un mensaje directo en cualquiera de nuestros canales de atención. 

Info Digna

WhatsApp +52 559 063 7067

info.digna@rescue.org

 

Fuentes de información:

RLSRYPC (comar.gob.mx)

LSRPCYAP_DOF_30102014.pdf (comar.gob.mx)

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (diputados.gob.mx)